Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

zapalka
0597 d601 500
Reposted fromhagis hagis

August 30 2017

4139 523a
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse

August 15 2017

zapalka

July 10 2017

zapalka

June 29 2017

zapalka
5609 3838 500
Reposted fromfungi fungi

June 10 2017

3592 0366 500

daisenseiben:

jetpack-jenny:

russdom:

Slowly hides my Vodka Jug

Where does absence fall on this

Just above gin.

Reposted fromloki-098 loki-098

May 30 2017

zapalka
Play fullscreen
(7) Nu & Jo Ke - Who Loves The Sun (Original Mix) - YouTube

May 29 2017

2150 3048 500

adamtots:

is your body ready?

Reposted fromanbica anbica

May 28 2017

zapalka
Play fullscreen
Norah Jones – Black Hole Sun (Detroit Fox Theatre 5.23.17) - YouTube

May 19 2017

0153 f9c5
Reposted fromPeanutters Peanutters

May 13 2017

zapalka

May 03 2017

7689 4a18 500

fivefingers-through-fire:

maptitude1:

Climate comparisons between North America and Eurasia

That’s really freaking cool

Reposted frommostlikely-shutup mostlikely-shutup

May 02 2017

zapalka

April 28 2017

zapalka
Play fullscreen
GRiZ - Mad Liberation (Full Album) HD - YouTube

April 27 2017

1888 8d87
Reposted fromhaddvck haddvck

April 26 2017

8129 4392 500

i-miss-you-after-midnight:

Horizon: Zero Dawn (2017)

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender

April 09 2017

5909 c6fa 500
Reposted fromalicepop alicepop

April 06 2017

zapalka

Uhri podľa cestovateľov nenormálne pili. Ak taký Mikuláš Bethlen, ktorý sa rozhodol, že sa bude vystríhať opilstva, si na obed a na večeru dal nanajvýš jeden a pol litra vína, koľko sa pilo bežne?


Pán vydával nariadenia pre príslušníkov dvora o tom, koľko mohli dostať denne mäsa, chleba a vína. Víno bolo všeobecne uznávaným nápojom. Nižšie služobníctvo nedostávalo víno, ale pivo, lebo bolo lacnejšie. Ak sluhovia dostávali víno, tak nebolo kvalitné. Bolo pozlievané z desiatkov. Každý poddaný, ktorý mal dva-tri riadky vinohradu, doniesol džber vína (džber bola väčšia drevená nádoba s dvomi uchami, pozn. red.), všetko sa to zlialo. Takéto víno sa predávalo aj v dedinských krčmách. Nebolo veľmi dobré, ale stále lepšie ako voda, ktorá sa vtedy nepila z pochopiteľných hygienických dôvodov. Práve v týchto panských inštrukciách môžeme nahliadnuť na množstvá vína. Samozrejme, pán sám seba neobmedzoval. A tak máme borcov, ktorý podľa prepočtov a podľa zachovaných dokumentov vypili desať až 12 litrov za deň. A potom boli abstinenti, ktorí si dali len tri litre.

March 27 2017

zapalka
Peter's museum was a cabinet of curiosities dedicated to preserving "natural and human curiosities and rarities", a very typical type of collection in the period.

March 04 2017

zapalka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl